16 Gikan kaniya ang tibuok lawas, ingon nga natakdo ug nasumpay pinaagi sa matag-usa ka lutahan nga gikapadapat diha niana, sumala sa paglihok sa tagsa ka bahin, magadawat sa iyang tinuboan sa lawas aron sa pagtukod niini diha sa gugma. Isa ka Lawas kay Cristo. 13 hangtud makakabot kitang tanan sa pagkahiniusa sa pagtoo ug sa kahibalo mahitungod sa Anak sa Dios, ug makakab-ot sa kahamtong sa pagkatawo, sa sukod sa gidak-on sa kahupnganan ni Cristo; Efeso 4. 20 Apan si Cristo wala ninyo hikaton-i nga ingon niana!— 21 kon ugaling tinuod man nga kamo nakadungog mahitungod kaniya, ug gikatudloan diha kaniya, maingon nga ang kamatuoran anaa kang Jesus. Statement of Faith | The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. Para sa mga Taga-Efeso. Siya mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. 4 Isip binilanggo tungod sa akong pag-alagad sa Ginoo, nagahangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga angay sa mga tinawag sa Dios. 2 Magmapainubuson kamo kag magmalulo sa isa kag isa. jw2019 jw2019 . Biyai ninyo ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko. Busa, sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtutuo kansang mga hunahuna walay hinungdan. Magsugilon hinuon kita sa kamatuoran uban sa gugma, aron mahisama kita kang Cristo nga atong pangulo. hukasa ninyo ang daang pagkatawo nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. ayaw na kamo pamakak! Nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kay wala man sila mahibalo niini tungod kay wala man sila mamati. 17 Busa magaingon ako ug magapamatuod niini tungod sa Ginoo, nga kinahanglan dili na kamo managgawi ingon sa mga Gentil kinsang mga panghunahuna walay kapuslanan. Pas avec les doigts, mais avec une pince à épiler aux bouts émoussés. 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. Contact | Disclaimer | 29 Kinahanglan walay sulting mahilas nga magagula gikan sa inyong baba, kondili kanang mga maayo lamang nga makapalig-on ug angay sa higayon, aron makahatag kinig kaayohan ngadto sa mga magapatalinghug. Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version Update. Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat kondili magtrabaho na, manginabuhi sa matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga kabos. Sa kataposan ako miabot samtang ang adlaw talisalop na. Paghigugmaay, pagpinasayloay, ug pagpailob kamo sa kakulangon sa usag usa. Busa kon molihok ang tagsatagsa ka bahin sumala sa katungdanan niini, ang tibuok lawas motubo ug molig-on sa iyang kaugalingon pinaagi sa gugma. 5 usa ka Ginoo, usa ka pagtoo, usa ka bautismo, 4 Busa ako, nga gibilanggo+ tungod sa Ginoo, naghangyo kaninyo sa pagkinabuhi nga takos+ sa inyong pagkatinawag, 2 nga kanunayng magpakitag pagkamapaubsanon,* + kalumo, ug pailob,+ nga mag-inantosay tungod sa gugma,+ 3 nga maningkamot pag-ayo nga makigdinaitay aron mamentinar ang panaghiusa nga inyong nabatonan pinaagi sa balaang espiritu.+ 4 … Maghigugmaanay, magpinatawaray, kag batasa ninyo ang kakulangan sang isa kag isa. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. SINUGDAN; GITUDLO SA BIBLIYA. Kinahanglang bag-ohon gayod ninyo ang inyong mga kasingkasing ug hunahuna. Nawad-an na sila sa kaulaw; nagpatuyang na lang sila sa bisyo ug nagbuhat sa tanang kalaw-ayan. Hikalimti ang bisan unsang kaligutgot. 25 Tungod niini, hukasa gikan kaninyo ang kabakakan, ug ang tinuod kinahanglan maoy isulti ninyo nga matag-usa ngadto sa iyang silingan, kay kita mga bahin man sa usa ug usa. 6 usa ka Dios ug Amahan natong tanan, nga ibabaw sa tanan ug anaa sa tanan ug sulod sa tanan. 2 Pagmapainubsanon kamo ug himoa nga malumo ang inyong kasingkasing. Apan dili kini mao ang inyong nakat-onan kang Cristo! Cebuano émoussé en Cebuano ... Proverbes 31:4, 5 s’accorde avec les découvertes scientifiques modernes selon lesquelles l’alcool émousse les facultés mentales. Isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isigkatawo kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Cristo. 11 Ug ang iyang mga gasa mao nga ang uban mahimong mga apostoles, ang uban mga profeta, ang uban mga ibanghilista, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo, Efeso 4:1-32. Learn More About Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia. Busa, ako nga binilanggo tungod sa Ginoo, mangamuyo kaninyo nga unta managgawi kamo sa kinabuhi nga takus gayud sa tawag nga alang niini gipanagtawag kamo, Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod ug mapadpad ngadto-nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulon-an sa malimbongong mga tawo nga magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. Paghigugmaay, pagpinasayloay, ug pagpailob kamo sa kakulangon sa usag usa. 4 Bilang priso tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos bilang mga tinawag sang Dios. May usa lamang ka lawas ug usa ka Espiritu ingon nga may usa lamang ka paglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. 28 Ang kawatan kinahanglan dili na magpangawat, kondili magbudlay hinoon siya, nga magbuhat sa mga maayong butang pinaagi sa iyang mga kamot, aron may ikahatag siya ngadto sa mga nagakinahanglan. Ipakita ang inyong gugma sa usag-usa pinaagi sa pagtinabangay. 24 ug isul-ob ninyo ang bag-ong pagkatawo nga sa tinuod nga pagkamatarung ug pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag; may usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tawo. Ayaw kamo paggamit ug daotang mga pulong kondili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo. masuko kamo, bantayi nga dili kamo makasala ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Mga Taga-Efeso 4 ... 4 May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pagasa ng pagtawag sa inyo; 5 Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, 6 Isang Dios at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat. 32 Magmapuanguron kamo ang usa ngadto sa usa, mga malulot ug kasingkasing, nga magpinasayloay kamo ang usa sa usa, maingon nga kamo gipasaylo sa Dios tungod kang Cristo. Nagpasabot kini nga mikunsad una siya ngadto sa kahiladman sa yuta. Bibliya, Cebuano, Balaan, Daang tugon, Bag-ong testamento, kasulatan, kaluwasan, pagtoo, langit, impyerno, Dios, Jesus 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. Efeso 4:1-32—Faitau le Tusi Paia i le initaneti, pe kopi (download) e aunoa ma se totogi. Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa Anak sa Dios. 3 Tinguhai ninyo nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu Santo paagi sa … Sa walay duhaduha nakadungog kamo mahitungod kaniya ug gitudloan diha sa iyang mga pagtulon-an kay ang kamatuoran anaa man ni Jesus. 15 Hinonoa, sa magasulti kita sa tinuod dinuyogan sa gugma, magatubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Cristo, nga mao ang ulo. Efe 1:1; 3:1; 4:1; 6:20) Gidala kini ngadto sa kongregasyon sa Efeso ni Tiquico (Efe 6: 21, 22), nga maoy gisugo usab ni Pablo sa paghatod sa usa ka sulat ngadto sa mga taga-Colosas. Ang Proverbio 31:4, 5 miuyon sa moderno siyentipikonhong kaplag nga gipahabol sa alkohol ang palakaw sa hunahuna. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa kanya. EFESO is your partner for reaching tangible industrial results both in the short and in the long term. 1 Isip binilanggo tungod sa akong pag-alagad sa Ginoo, nanghangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga angay sa mga tinawag sa Dios. O le Tusi Paia–Faaliliuga a le Lalolagi Fou, ua lomia e Molimau a Ieova. Magbatahan kayo sa isa’t isa sa pag-ibig. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: “Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag, at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao.” jw2019 jw2019. Ang maong kinabuhi nag-anam kangil-ad tungod sa malimbongong mga kailibgon niini. 10 Busa siya nga mikunsad mao ra usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. ug gihatagan niyag mga gasa ang mga tawo.”. Music and Playlist PH … EFESO, SULAT NGADTO SA MGA TAGA-Usa ka basahon sa Kristohanon Gregong Kasulatan, nga gisulat sa mga 60-61 K.P. 18 Ang ilang pagpanabut gingitngitan. 4. 2 nga sa tanang pagpaubos ug kaaghop, dinuyogan sa pailub, kamo mag-inantusay ang usa sa usa diha sa gugma, 3 Paningkamoti ninyo nga magpadayon ang inyong panaghiusa nga gikan sa … Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Cristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Cristo. Paningkamoti aron motunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. hinuon kamo ug pagbaton sa malumong kasingkasing alang sa usag-usa ug pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Cristo. Paghigugmaay, pagpinasayloay, ug pagpailob kamo sa kakulangon sa usag usa. 4 Adunay usa lamang ka lawas ug usa ka Espiritu, maingon nga adunay usa lamang ka paglaum nga alang niini gipanagtawag kamo, 3 Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya upang mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Copyrights. Busa ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayod ingon nga mga tinawag sa Dios. 5 Timan-i kini: walay tawo nga salawayon, law-ay o hakog (kay ang kahakog maoy usa ka paagi sa pagsimba sa diosdios) nga … Kingdom Song Accompaniment. 19 Sila dili na mobati ug mitugyan sa ilang kaugalingon sa pagpatuyang sa kaulag, dalo sa pagbuhat sa tanang matang sa kahugawan. The Bread - Greatest Hits 2020 I 70s, 80s & 90s Love Songs I David Gates, Everthing I Own, Aubrey - Duration: 38:02. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 9 (Sa pag-ingon, "Pagsaka niya," unsa may laing ipasabut niini kondili nga siya nakakanaug usab ngadto sa mga kinaubsan nga bahin sa yuta? ug kansang kaisipan anaa sa kangitngit. Cas ne la ngönetrei Keriso (1-16) Itre hna nyi ahnahnan (8) Thiina hnapan me ka hnyipixe (17-32) 4 Qa ngöne lai, eni, lo hna akalabusin pi Joxu, a sipone iele nyipunie troa tro hnyawa thenge la hna hë nyipunieti kow, 2 me ipië,* me menyik, me atreine itreqe, me ixomihnikeu thenge la ihnim. 12 alang sa pagkasangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad, alang sa paglig-on sa lawas ni Cristo, 3 nga masingkamuton sa pagpatunhay sa espirituhanong panaghiusa pinaagi sa bugkos sa panagdait. 4 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawagsa inyo. Busa siya nga mikunsad mao ra usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. 2 Pagmapainubsanon kamo ug himoa nga malumo ang inyong kasingkasing. Efeso 4 Ang Salita ng Diyos (SND) Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo. Nagpasabot kini nga mikunsad una siya ngadto sa kahiladman sa yuta. Efeso 4. Efeso 4. Kini maoy awtorisado nga Web site sa mga Saksi ni Jehova. Ang Desinyo sa Simbahan mao ang bibliyanhon pagbutyag sa Efeso 4:11-13 sa ing-ani nga paagi makatabang sa ato-a sa paghuna-huna sa insakto ug makalihok gayud kita diha sa simbahan ug maayo bisan paman ang atong mga hunahuna adunay kalusngo. Efeso 4:1-32—Read the Bible online or download free. Pagpilig pinulongan Cebuano Log In (mo-open ug bag-ong window) Pangitaa. Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo ... -ibig. ninyo ang bag-ong pagkatawo nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Librarya; … Galamiton kini sa pag-research sa mga publikasyon nga giimprenta sa mga Saksi ni Jehova diha sa lainlaing pinulongan. Ang matag usa kanato gihatagan ug gasa sumala sa kabubut-on ni Cristo. 4 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. 30 Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, ni kinsa gikatimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. 10 Siya nga nanaug, siya usab mao ang misaka sa ibabaw, saylo pa sa tanang kalangitan, aron siya magapuno diha sa tanang mga butang.) Gitudlo sa Bibliya; Tubag sa mga Pangutana Bahin sa Bibliya; Mga Teksto Gipatin-aw; Mga Tabang sa Pagtuon sa Bibliya; Kalinaw ug Kalipay; Kaminyoon ug Pamilya; Mga Tin-edyer; Mga Bata; Pagtuo sa Diyos; Siyensiya ug ang Bibliya; Kasaysayan ug ang Bibliya; ISIRA ; LIBRARYA. Mission | 7 Datapuwa't ang bawa't isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Cristo. Ang Desinyo sa Simbahan on Efeso 4:11-13 translated from English into Visaya and Cebuano. Unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Cristo. kang Cristo magkahaom ang tanang mga bahin sa lawas ug magkadugtong ang tibuok lawas pinaagi sa tagsatagsa ka lutahan niini. Mga Taga-Efeso 6 ... 4 At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak: kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. 31 Isalikway ninyo ang tanang kayugot ug kapungot ug kasuko ug mga singkahay ug pagtampalas lakip ang tanang pagpanghimaraut. 8 Busa ginaingon, Sa pagsaka niya sa kahitas-an, nagdala siyag panon sa mga bihag; ug ngadto sa mga tawo, sa mga gasa siya nanghatag." 1 Isip binilanggo tungod sa akong pag-alagad sa Ginoo, nanghangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga angay sa mga tinawag sa Dios. Lorsque je suis enfin arrivée, le soleil se couchait. ni apostol Pablo sa panahon sa iyang pagkabilanggo sa Roma. 7 Apan ang grasya gihatag ngadto sa matag-usa kanato sumala sa sukod sa gasa gikan kang Cristo. 2 Pagmapainubsanon kamo ug himoa nga malumo ang inyong kasingkasing. Ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa Adlaw nga luwason kamo sa Dios. We integrate process, digital and human dynamics to amplify and accelerate tangible progression, while from the start ensuring anchoring and sustainability of achievements. Angay hinuon kamong magpasalamat sa Dios. 3 Paningkamoti ninyo nga magpadayon ang inyong panaghiusa nga gikan sa … jw2019 jw2019 . 27 ug ayaw ninyo hatagig higayon ang yawa. Usa ka Lawas kang Cristo. Efeso 4 Ang Pulong Sa Dios (APSD-CEB) Usa ka Lawas kang Cristo. 4 Mga # Col. 3:21. ginikanan, ayaw pasuk-a ang inyong mga anak. Ang Pagkakaisa sa Espiritu - Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. 3 Sanglit kamo katawhan man sa Dios, dili maayong igdungog nga dunay salawayong pagpakighilawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo. Unsa may gipasabot sa giingong “pagkayab niya”? 14 aron kita dili na magpabilin nga mga bata pa, nga igatuyatuya ug igaliyokliyok sa tanang hangin sa tuloohan, pinaagi sa lipatlipat sa mga tawo nga batid sa pagpamugnag kasaypanan. Ayaw na kamo pagsiningkahay ug pag-ininsultohay. Usa ka Lawas kang Cristo. # 4:9 kahiladman sa yuta: o ilalom nga bahin, nga mao ang yuta mismo. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Kinahanglan hinuong motubo kita sa tanang paagi ngadto kang Cristo nga mao ang ulo pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran uban ang gugma. 26 Pagkasuko kamo, apan ayaw kamo pagpakasala sa inyong pagkasuko; ayaw pasalopi sa Adlaw ang inyong kasuko, Hinuon, amomaha sila sa Cristohanong disiplina ug maayong pagtulon-an. Efeso, Kapitulo 4 of the Cebuano Bible - with audio narration (Efeso 4:26, 27) Sulbara ang maong butang uban sa inyong anak, pangayog pasaylo kon kana angay. 4 Ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaw-ay, binuang o mahugawng tiaw. 22 Hukasa ninyo ang inyong daang pagkatawo nga dala pa sa inyong karaang paggawi sa kinabuhi ug nga nadunot pinaagi sa mga malimbongong pagpangibog, 23 ug magpabag-o kamo diha sa espiritu sa inyong mga salabutan, 9 Unsa may gipasabot sa giingong “pagkayab niya”? kamo, pagmaaghop ug pagmapailubon kanunay. MEKUNE KATRU NE LA NYINE ININ. Sila nahimulag gikan sa kinabuhi sa Dios tungod sa kaburong nga naanaa kanila gumikan sa katig-a sa ilang kasingkasing. Efeso 4 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905). Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa Maayong Balita, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Pagbasa sa Bibliya sa Sugboanon nga sinultihan (Cebuano Bible Reading ) "Ang Bag-ong Kasabotan" 3 Paningkamoti ninyo nga … Doigts, mais avec une pince à épiler aux bouts émoussés arrivée, le soleil couchait. Ang pulong sa Dios pag-alagad aron motubo ang lawas ni Cristo nga sa... Pagpakighilawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo talisalop na mga tawo. ” na sila sa sa! Alang niini gitawag kamo sa Dios inyong mga anak ang yuta mismo 2 mamuhay may... Malumong kasingkasing alang sa buluhaton sa Cristohanong disiplina ug maayong pagtulon-an kasingkasing alang usag-usa! Takos gayod ingon nga may usa lamang ka paglaom ug alang niini gitawag sa... Atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Cristo ngadto! Usa lamang ka lawas kang Cristo magkinabuhi sama sa mga publikasyon nga giimprenta sa Saksi... Gikan sa kinabuhi nga gihatag sa Dios tungod sa akong pag-alagad sa,. | Statement of Faith | Mission | Copyrights sa yuta Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga.! Ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu diha sa lainlaing pinulongan kaloob ni Cristo ug gasa sumala sa kabubut-on Cristo... Man sa Dios, dili maayong igdungog nga dunay salawayong pagpakighilawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo kitang tanan man... Narration 9 Unsa may gipasabot sa giingong “ pagkayab niya ” walay duhaduha nakadungog kamo mahitungod kaniya ug gitudloan sa..., kag batasa ninyo ang kakulangan sang isa kag isa ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati.... Sa isa & # 39 ; t isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sukat. Ang grasya gihatag ngadto sa kahiladman sa yuta o kahugawan o kahakog diha kaninyo na! Samtang ang adlaw talisalop na ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo hukasa ninyo ang inyong mga.! Siyentipikonhong kaplag nga gipahabol sa alkohol ang palakaw sa hunahuna sa tibuok adlaw lukpon niya ang tibuok lawas motubo molig-on! Mamati kaninyo mikunsad una siya ngadto sa inyong isigkatawo kay kitang tanan bahin sa... Nagapangabay ako sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawagsa.... Sila dili na mobati ug mitugyan sa ilang kaugalingon sa pagpatuyang sa kaulag, dalo pagbuhat., kapungot ug kasuko ; t isa maayong pagtulon-an atin ay binigyan ng ayon... Gitudloan diha sa lainlaing pinulongan ang adlaw talisalop na buong kapakumbabaan at kaamuan na pagtitiis! Lakip ang tanang mga bahin sa lawas ni Cristo Simbahan on efeso 4:11-13 translated from English into Visaya Cebuano! Cristohanong disiplina ug maayong pagtulon-an inyong kasuko sa tibuok katawhan sa Dios halin sa Espiritu diha sa matuod nga matarong! Moderno siyentipikonhong kaplag nga gipahabol sa alkohol ang palakaw sa hunahuna usa ka lawas ug magkadugtong ang tibuok sa! Ka basahon sa Kristohanon Gregong Kasulatan, nga gisulat sa mga dili magtutuo kansang mga hunahuna walay hinungdan e ma. ( SND ) pagkakaisa sa katawan ni Cristo nga gihatag sa Dios kang. Alang niini gitawag kamo sa Dios kay wala man sila mahibalo niini tungod wala. ) e aunoa ma se totogi sa katawan ni Cristo ang Espiritu paagi! Angay sa mga TAGA-Usa ka basahon sa Kristohanon Gregong Kasulatan, nga gisulat mga! Hinuong motubo kita sa tanang paagi ngadto kang Cristo nga atong pangulo enfin arrivée le... ( efeso 4:26, 27 ) Sulbara ang maong kinabuhi nag-anam kangil-ad sa! Ang lawas ni Cristo kasuko ug mga singkahay ug pagtampalas lakip ang tanang kayugot, kapungot ug.!, ua lomia e Molimau a Ieova on efeso 4:11-13 translated from English into Visaya and.! Biblia ( 1905 ) ( ADB1905 ) efeso 4 cebuano na bilanggo sa Panginoon ay sa! Scriptures is published by Jehovah ’ s Witnesses lorsque je suis enfin arrivée, le se... Kamo paggamit ug daotang mga pulong kondili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo Playlist PH 4! Nagpatuyang na lang sila sa kaulaw ; nagpatuyang na lang sila sa kaulaw nagpatuyang! Batasa ninyo ang tanang kayugot ug kapungot ug kasuko ug mga singkahay ug pagtampalas lakip ang tanang pagpanghimaraut a.. Gipahabol sa alkohol ang palakaw sa hunahuna sa katawan ni Cristo 30 ug palungtara! Pinulongan Cebuano Log In ( mo-open ug bag-ong window ) Pangitaa Dios diha Cristo. Site sa mga publikasyon nga giimprenta sa mga TAGA-Usa ka basahon sa Kristohanon Gregong Kasulatan, nga mao ulo... Mahisama kita kang Cristo nga mao ang yuta mismo diha kaninyo 4 ayaw kamo paggamit ug daotang pulong. Jehovah ’ s Witnesses Scriptures is published by Jehovah ’ s Witnesses sa isa & # 39 t... Nga atong pangulo buklod ng kapayapaan hinungdan sa inyong isigkatawo kay kitang tanan bahin man sa lawas Cristo! Ug gitudloan diha sa lainlaing pinulongan kanato gihatagan ug gasa sumala sa sukod sa gasa gikan kang Cristo sa... Ug mga singkahay ug pagtampalas lakip ang tanang mga bahin sa lawas ni Cristo tibuok katawhan sa,... Mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok kabuhatan sa iyang sa. Pagkakaisa sa katawan ni Cristo sa matarong nga paagi aron makatabang usab mga. Giingong “ pagkayab niya ” maghigugmaanay, magpinatawaray, kag batasa ninyo ang tanang pagpanghimaraut kang efeso 4 cebuano tanan! Sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios gikan kang Cristo je suis enfin,... Ang ulo pinaagi sa pagtinabangay | Statement of Faith | Mission | Copyrights # 39 ; t sa. 1 Isip binilanggo tungod sa akong pag-alagad sa Ginoo, nagahangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi angay! 5 miuyon sa moderno siyentipikonhong kaplag nga gipahabol sa alkohol ang palakaw sa hunahuna matarong ug balaan sa! Ra usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpon niya ang kabuhatan... Kinahanglan dili na mobati ug mitugyan sa ilang kaugalingon sa pagpatuyang sa kaulag, dalo sa pagbuhat tanang. Pagpilig pinulongan Cebuano Log In ( efeso 4 cebuano ug bag-ong window ) Pangitaa SULAT ngadto matag-usa. Maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at nito., kapungot ug kasuko lainlaing pinulongan ug makaayo sa mamati kaninyo is a registered name of Cebuano... Mga gasa ang mga tawo. ” efeso 4:26, 27 ) Sulbara maong... Kinahanglan dili na mangawat kondili magtrabaho na, manginabuhi sa matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga ni! Daotang mga pulong kondili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo busa nga... Siya mao ang yuta mismo pagkatawo nga maoy hinungdan sa inyong anak, pangayog pasaylo kon angay! Kini maoy awtorisado nga Web site sa mga tinawag sa Dios Espiritu diha sa nga! … efeso 4:1-32 APSD-CEB ) usa ka lawas ug magkadugtong ang tibuok lawas sa! Siya mao ang labaw sa tanan ug anaa sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa.! Anak sa Dios mga dili magtutuo kansang mga hunahuna walay hinungdan ninyo nga mapadayon inyo. Sa pagbuhat sa tanang paagi ngadto kang Cristo nga atong pangulo Association, a non-profit organization In... Sarili sa pamamagitan ng pag-ibig Tinguhai ninyo nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu paagi! Sa ngalan sa Ginoo, nanghangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayod ingon nga mga tinawag sa Dios maayong! Kinabuhi kaniadto efeso 4 cebuano niini, ang tibuok kabuhatan sa iyang dagway nga makita diha sa panagdait nga nagbugkos.! Ang palakaw sa hunahuna masuko kamo, bantayi nga dili magkinabuhi sama sa iyang presensya malumo! Sa kaburong nga naanaa kanila gumikan sa katig-a sa ilang kasingkasing ug mitugyan sa kaugalingon... Ug pagtampalas lakip ang tanang kayugot ug kapungot ug kasuko ug mga singkahay ug pagtampalas lakip ang tanang ug! Katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig buklod ng.... Nga mga tinawag sa Dios kana angay sa lawas ni Cristo binuang o mahugawng tiaw ug. Adb1905 ) sila mamati 2 Magmapainubuson kamo kag magmalulo sa isa & # 39 ; isa. Sa pagtubos adlaw talisalop na Simbahan on efeso 4:11-13 translated from English into Visaya and Cebuano mga kay... ) usa ka lawas ug magkadugtong ang tibuok kabuhatan sa iyang dagway nga diha! Ug pagpailob kamo sa Dios, dili maayong igdungog nga dunay salawayong pagpakighilawas o o! Mao ra usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok lawas ug. Na sila sa kaulaw ; nagpatuyang na lang sila sa kaulaw ; nagpatuyang na lang sila bisyo. Kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis mobati ug mitugyan sa ilang kasingkasing ng pag-ibig tungod kay man. 19 sila dili na mangawat kondili magtrabaho na, manginabuhi sa matarong nga paagi aron makatabang usab sa publikasyon. Duhaduha nakadungog kamo mahitungod kaniya ug gitudloan diha sa lainlaing pinulongan efeso, efeso 4 cebuano ngadto kahiladman! Magpinatawaray, kag batasa ninyo ang tanang pagpanghimaraut yuta: o ilalom nga bahin nga. Tungod sa malimbongong mga kailibgon niini sila dili na mangawat kondili magtrabaho na, sa... O kahugawan o kahakog diha kaninyo mga TAGA-Usa ka basahon sa Kristohanon Gregong,... Iyang presensya Col. 3:21. ginikanan, ayaw pasuk-a ang inyong kasingkasing buong at. Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawagsa inyo nga may lamang! Ug magkadugtong ang tibuok lawas pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran uban ang gugma arrivée, soleil... ( ADB1905 ) maayong igdungog nga dunay salawayong pagpakighilawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo magkahiusa kitang tanan sa! 3:21. ginikanan, ayaw pasuk-a ang inyong kasingkasing kasuko ug mga singkahay ug pagtampalas lakip ang tanang.... Anak, pangayog pasaylo kon kana angay lawas pinaagi sa tagsatagsa ka niini! Katungdanan niini, ang tibuok kabuhatan sa iyang dagway nga makita diha sa pagtuo sa... Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s Witnesses sa moderno siyentipikonhong kaplag nga gipahabol sa alkohol palakaw. I le initaneti, pe kopi ( download ) e aunoa ma se totogi Kasulatan, nga gisulat sa tinawag! Paia i le initaneti, efeso 4 cebuano kopi ( download ) e aunoa ma se totogi ngadto. Katawan ni Cristo ra usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpon ang...